ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ต้นมะพร้าว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 อบต.ต้นมะพร้าว 27
2 โครงการวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดหนองควง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 29
3 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษกิจพอเพียง กิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 110
4 จัดโครงการด้วยน้ำใจจิตอาสาพัฒนาวัด ประจำเดือน พ.ค. 62 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ วัดหนองควง ตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 74
5 กิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองควง วันที่ 11 เมษายน 2562 ในวันสงกรานต์ อบต.ต้นมะพร้าว 26
6 โครงการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลตำบล และนำใช้ฐานข้อมูล (TCNP) สรุปรายงานการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 อบต.ต้นมะพร้าว 34
7 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ระหว่าง วันที่ 10 เมษายน 2562 ระดับตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 26
8 โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562 ณ วัดหนองควงตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 19
9 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟมกิจกรรมเย็บถุงผ้าด้นมือ ร่วมกับ กศน.ตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 29
10 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนอง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 25
11 โครงการส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน สืบสานประเพณีทำหม้อขนนตำบลต้นมะพร้าว วันที่ 26 สิงหาคม 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 21
12 โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ต้นมะพร้าว 29
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 23
14 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 29
15 โครงกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 4,5 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองควง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 64
16 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 19
17 โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองควง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 29
18 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.ต้นมะพร้าว 22
19 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ประจำเดือนเมษายน วันที่ 30 เมษายน 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 36
20 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ประจำเดือนเมษายน วันที่ 30 เมษายน 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 109
21 โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ณ วัดหนองควง อบต.ต้นมะพร้าว 88
22 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ระหว่าง วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 89
23 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิสภา และผู้นำชุมชน หลักสูตรทัศน์ศึกษาดูงานตามปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 - 27 มกราคม 2561 อบต.ต้นมะพร้าว 67
24 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองควง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 119
25 ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 71
26 อบต.ต้นมะพร้าวศึกษาดูงานอบต.เกาะปันหยีจังหวัดพังงา เรื่องการบริหารจัดการที่ดี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองกะทู้จังหวัดภูเก็ต เรื่องการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัด อบต.ต้นมะพร้าว 212
27 โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลต้นมะพร้าว ปี 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 108
28 ศูนย์บริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2560 องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 102
29 โครงการเข้าวัดทำบุญแบ่งปันรอยยิ้ม แด่ผู้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ วัดหนองควง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 194
30 ระชุมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จังหวัดเพชรบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองควง ตำบลต้นมะพร้าว วันที่17 ก.พ. 2560 อบต.ต้นมะพร้าว 126

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าว


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้47
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้227
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว452
mod_vvisit_counterเดือนนี้193
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1879
mod_vvisit_counterทั้งหมด63377

We have: 7 guests online
ไอพีคุณคือ: 34.231.21.83
วันนี้: มิ.ย. 05, 2020 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576