นโยบายการบริหารงาน อบต.ต้นมะพร้าว

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านคมนาคม
1.1.1 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
1.1.2 ปรับปรุงและสร้างระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน
1.1.3 ก่อสร้างและขยายสะพาน ปรับปรุงทางลอดถนนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
1.1.4 ปรับปรุง และต่อเติมสถานที่ทำการ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.5 จัดให้มีการจัดทำผังเมือง

1.2 ด้านแหล่งน้ำ
1.2.1 ปรับปรุง และขยายเขตประปาในหมู่บ้าน พร้อมจัดเตรียมแหล่งรองรับน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา
1.2.2 ซ่อมแซมระบบประปาให้หมู่บ้านที่มีปัญหาและจัดการฝังกลบท่อประปา
1.2.3 ปรับปรุงการผลิตระบบส่งน้ำและความสะอาดให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข
1.2.4 จัดหาแหลงเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

1.3 ด้านไฟฟ้า และแสงสว่าง
1.3.1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3.2 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน

2.นโยบายรักษาความสะอาดของถนนถนนและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.1 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยรณรงค์ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

3.นโยบายด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและอนามัย
3.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขสถานพยาบาล
3.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ
3.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ

4. นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การสอดส่องดูแล ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแล
4.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปกครอง งานสาธารณสุข สถานศึกษา
4.4 ให้ความรู้กับประขาชนโดยการสื่อสารต่างๆ

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในด้านสื่อการเรียน
5.2 สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน นม แก่เด็กนักเรียน
5.3 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.4 สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามความเหมาะสม
5.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนา ตามวาระสมควรและเหมาะสม

6. นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
6.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนโดยการส่งเสริมให้มีสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
6.2 จัดหาอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ ให้เพียงพอและทั่วถึงกัน ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม

7. นโยบายคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 ปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก สถานที่ราชการ
7.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวให้มีความสะอาดสวยงาม
7.5 ควบคุมให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบัญญัติองค์การฯ

8. นโยบายด้านการรักษาศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
8.1 ส่งเสริมให้ประชาชน และสถานศึกษา ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
8.2 สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสม ในการจัดการฟื้นฟู อนุรักษ์ ประเพณี

9. นโยบายด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น หรืองานทางราชการการมอบหมาย
9.1 จัดบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานของอำเภอ,จังหวัด,สภาวัฒนธรรม โดยจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนตามความเหมาะสม
9.2 จัดบุคลากรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของอำเภอ หรือจังหวัด ตามความเหมาะสม

10. นโยบายด้านการบริหารจัดองค์กรและส่งเสริมความรู้
10.1 ปรับปรุงและพัฒนา การทำงานของพนักงานในการให้บริการประชาชน ด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม
10.2 จัดหาอุปกรณ์ด้านการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชน ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของ อบต.
10.3 พัฒนาบุคลากร อบต. ให้มีความรู้และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10.4 ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ อบต. สภาท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นกันเอง 10.5 จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรู้ โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ 10.6 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาดูงานจากท้องถิ่นอื่น

11. นโยบายด้านการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11.1 จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวาระต่างๆ ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและวันสำคัญต่างๆ
11.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านศาสนาตามวาระสำคัญต่างๆ ของศาสนา
11.3 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยืนหยัดพิทักษ์


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าว
 


นายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต. ต้นมะพร้าว
 

 


 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1174
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้545
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2780
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5086
mod_vvisit_counterเดือนนี้22958
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27060
mod_vvisit_counterทั้งหมด362830

We have: 11 guests online
IP: 3.215.16.238
วันนี้: พ.ค. 28, 2024ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล